Tjelletje Wizzelpenning


< Cornelia Van Voorhees
birt:
deat: Y
marr: 17 Apr 1703
plac: Hackensack, , NY

 
 Grietje Reiniers Wizzelpenning 
 
 Reynier Wizzelpenning 
 marr: 16 Mar 1657
 Tjelletje Wizzelpenning 


Albert Atephense Van Voorhees
marr: 24 Apr 1681
 
  Herman Hendrickse 
  
 Jannetje Snedeker 
marr: 16 Mar 1657
 
 Lybertje Jans 
deat: 1679

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexStephen Coerte Van Voorhees


< Albert Atephense Van Voorhees
birt:
marr: 24 Apr 1681

 
 Stephen Coerte Van Voorhees 
deat: 16 Feb 1684

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexReynier Wizzelpenning


< Tjelletje Wizzelpenning
birt:
marr: 24 Apr 1681

 
 Grietje Reiniers Wizzelpenning 
 
 Reynier Wizzelpenning 


Jannetje Snedeker
marr: 16 Mar 1657

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJannetje Snedeker


< Tjelletje Wizzelpenning
birt:
marr: 24 Apr 1681

 
 Herman Hendrickse 
 
 Jannetje Snedeker 


Reynier Wizzelpenning
marr: 16 Mar 1657
 
 Lybertje Jans 
deat: 1679

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGrietje Reiniers Wizzelpenning


< Reynier Wizzelpenning
birt:
marr: 16 Mar 1657

 
 Grietje Reiniers Wizzelpenning 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index